Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Carla Schouwenaars, en de cliënt waarop Carla Schouwenaars deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2. Inspanningen Carla Schouwenaars
Carla Schouwenaars zal de behandelingen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en de bekende stand der wetenschap verrichten.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak doorgeven. Indien de cliënt deze verplichting niet of tijdig nakomt, mag Carla Schouwenaars 100% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Carla Schouwenaars moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

4. Betaling
De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Indien cliënt ook na het verstrijken van een betalingstermijn van 14 dagen het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is cliënt verplicht Carla Schouwenaars alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief kosten voor juridische bijstand, te vergoeden.

5. Persoonsgegevens & Privacy
De cliënt voorziet Carla Schouwenaars voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Carla Schouwenaars aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

6. Geheimhouding
Carla Schouwenaars is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt meedeelt tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7. Aansprakelijkheid
Carla Schouwenaars is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook ontstaan doordat Carla Schouwenaars is uitgegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik of andere informatie. Carla Schouwenaars is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Recht
Op elke overeenkomst tussen Carla Schouwenaars en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Carla Schouwenaars,www.carlaschouwenaars.nl en ze zijn ook in de salon beschikbaar. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.